برنامه های جستجوگرها ISENSELOGIC

تهی

استارتر و درمانگاه شهر کوچک

تهی

549 دلار در ماه
بهینه سازی موتور جستجو در صفحه حرفه ای برای 3 صفحه
کمپین برای 3 کلمه کلیدی بهینه شده است
1 سایت ماهانه مرجع ایجاد شد
50 پیوند PR3 + مقاله ساخته شده هر ماه
Google myBusiness Optimization
ارسال لیست فهرست
ایجاد استناد در 10 سایت.
بهینه سازی رسانه های اجتماعی
(بدون بهینه سازی تبدیل)
(بدون ایجاد فیلم)
(بدون مهمان وبلاگ نویسی)
(بدون سندیکای بیانیه مطبوعاتی)
(بدون سندیکای حق بیمه PR)
بدون تخفیف پیش پرداخت

 
داروسازی شهر با اندازه متوسط

تهی
879 دلار در ماه
بهینه سازی موتور جستجو در صفحه حرفه ای برای 6 صفحه
کمپین برای 6 کلمه کلیدی بهینه شده است
2 سایت ماهانه مرجع ایجاد شد
100 پیوند PR3 + مقاله ساخته شده هر ماه
Google myBusiness Optimization
ارسال لیست فهرست
ایجاد استناد در 30 سایت
بهینه سازی رسانه های اجتماعی
تبدیل بهینه سازی
ایجاد و پخش ویدیو
وبلاگ نویسی وبلاگ نویسی
اطلاعیه مطبوعاتی به 100+ خبررسانی ارسال شده است
(بدون سندیکای بیانیه مطبوعات حق بیمه)
طرح داروسازی شهر بزرگ

تهی
1579 $ در هر ماه
بهینه سازی موتور جستجو در صفحه حرفه ای برای 10 صفحه
کمپین برای 10 کلمه کلیدی بهینه شده است
3 سایت ماهانه مرجع ایجاد شد
200 پیوند PR3 + مقاله ساخته شده هر ماه
Google myBusiness Optimization
ارسال لیست فهرست
استناد ایجاد 75 سایت
بهینه سازی رسانه های اجتماعی
تبدیل بهینه سازی
ایجاد و پخش ویدیو
وبلاگ نویسی وبلاگ نویسی
اطلاعیه مطبوعاتی به 350+ خبررسانی ارسال شده است
(بدون سندیکای بیانیه مطبوعات حق بیمه)
چند موقعیت مکانی و چند سیتی

تهی
2579 $ در هر ماه
بهینه سازی موتور جستجو در صفحه حرفه ای برای 20 صفحه
کمپین برای 20 کلمه کلیدی بهینه شده است
5 سایت ماهانه مرجع ایجاد شد
400 پیوند PR3 + مقاله ساخته شده هر ماه
Google myBusiness Optimization
ارسال لیست فهرست
ایجاد استناد در 120 سایت
بهینه سازی رسانه های اجتماعی
تبدیل بهینه سازی
ایجاد و پخش ویدیو
وبلاگ نویسی وبلاگ نویسی
اطلاعیه مطبوعاتی به 500+ خبررسانی ارسال شده است
اطلاعیه مطبوعاتی ارسال شده به سایت های خبری برتر
طرح فروشنده وب سایت Nation Wide

تهی
برای حسابرسی و قیمت گذاری رقبا رایگان تماس بگیرید
بهینه سازی موتور جستجو در صفحه حرفه ای برای 10 صفحه
کمپین برای 10 کلمه کلیدی بهینه شده است
3 سایت ماهانه مرجع ایجاد شد
200 پیوند PR3 + مقاله ساخته شده هر ماه
Google myBusiness Optimization
ارسال لیست فهرست
استناد ایجاد 75 سایت
بهینه سازی رسانه های اجتماعی
تبدیل بهینه سازی
ایجاد و پخش ویدیو
وبلاگ نویسی وبلاگ نویسی
اطلاعیه مطبوعاتی به 350+ خبررسانی ارسال شده است
(بدون سندیکای بیانیه مطبوعات حق بیمه)
پلاتین در سراسر کشور CBD یا برنامه سایت فروشنده

تهی
برای حسابرسی و قیمت گذاری رایگان رقبا تماس بگیرید
بهینه سازی موتور جستجو در صفحه حرفه ای برای 20 صفحه
کمپین برای 20 کلمه کلیدی بهینه شده است
5 سایت ماهانه مرجع ایجاد شد
400 پیوند PR3 + مقاله ساخته شده هر ماه
Google myBusiness Optimization
ارسال لیست فهرست
ایجاد استناد در 120 سایت
بهینه سازی رسانه های اجتماعی
تبدیل بهینه سازی
ایجاد و پخش ویدیو
وبلاگ نویسی وبلاگ نویسی
اطلاعیه مطبوعاتی به 500+ خبررسانی ارسال شده است
اطلاعیه مطبوعاتی ارسال شده به سایت های خبری برتر
تمام برنامه های جستجوگرها حداقل سه ماه است. اگر تا آن زمان کسب و کار شما در صفحه اول Google نیست ، ما تا زمان انجام آن به صورت رایگان کار می کنیم.