ආරම්භක සහ කුඩා නගර බෙහෙත් ශාලාව

ශුන්ය

මසකට 549 $
පිටු 3 ක් සඳහා වෘත්තීය ඔන්-සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය
මූල පද 3 ක් සඳහා උද් campaign ෝෂනය ප්‍රශස්ත කර ඇත
1 මාසික අධිකාරී අඩවි නිර්මාණය කරන ලදි
සෑම මසකම 50 PR3 + ලිපි සබැඳි සාදනු ලැබේ
ගූගල් myBusiness Optimization
නාමාවලි ලැයිස්තු ඉදිරිපත් කිරීම
අඩවි 10 ක උපුටා දැක්වීම් නිර්මාණය.
සමාජ මාධ්ය ප්රශස්තකරණය
(පරිවර්තන ප්‍රශස්තිකරණය නොමැත)
(වීඩියෝ නිර්මාණයක් නොමැත)
(අමුත්තන්ගේ බ්ලොග්කරණය නොමැත)
(පුවත්පත් නිවේදන සින්ඩිකේෂන් නොමැත)
(වාරික PR සින්ඩිකේෂන් නැත)
පෙර ගෙවීම් වට්ටම් නොමැත

 
මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ නගර බෙහෙත් ශාලාව

ශුන්ය
මසකට 879 $
පිටු 6 ක් සඳහා වෘත්තීය ඔන්-සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය
මූල පද 6 ක් සඳහා උද් campaign ෝෂනය ප්‍රශස්ත කර ඇත
2 මාසික අධිකාරී අඩවි නිර්මාණය කරන ලදි
සෑම මසකම 100 PR3 + ලිපි සබැඳි සාදනු ලැබේ
ගූගල් myBusiness Optimization
නාමාවලි ලැයිස්තු ඉදිරිපත් කිරීම
අඩවි 30 ක උපුටා දැක්වීම් නිර්මාණය
සමාජ මාධ්ය ප්රශස්තකරණය
පරිවර්තන ප්‍රශස්තිකරණය
වීඩියෝ නිර්මාණය සහ සින්ඩිකේෂන්
අමුත්තන්ගේ බ්ලොග්කරණය
පුවත්පත් නිවේදනය 100+ පුවත් අලෙවිසැල් වලට සම්බන්ධ කර ඇත
(වාරික මාධ්‍ය නිවේදන සින්ඩිකේෂන් නොමැත)
විශාල නගර බෙහෙත් ශාලා සැලැස්ම

ශුන්ය
මසකට රු. 1579
පිටු 10 ක් සඳහා වෘත්තීය ඔන්-සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය
මූල පද 10 ක් සඳහා උද් campaign ෝෂනය ප්‍රශස්ත කර ඇත
3 මාසික අධිකාරී අඩවි නිර්මාණය කරන ලදි
සෑම මසකම 200 PR3 + ලිපි සබැඳි සාදනු ලැබේ
ගූගල් myBusiness Optimization
නාමාවලි ලැයිස්තු ඉදිරිපත් කිරීම
උපුටා දැක්වීම් නිර්මාණය අඩවි 75 ක්
සමාජ මාධ්ය ප්රශස්තකරණය
පරිවර්තන ප්‍රශස්තිකරණය
වීඩියෝ නිර්මාණය සහ සින්ඩිකේෂන්
අමුත්තන්ගේ බ්ලොග්කරණය
පුවත්පත් නිවේදනය 350+ පුවත් අලෙවිසැල් වලට සම්බන්ධ කර ඇත
(වාරික මාධ්‍ය නිවේදන සින්ඩිකේෂන් නොමැත)
බහු ස්ථාන ව්‍යාපාර සහ බහු නගරය

ශුන්ය
මසකට රු. 2579
පිටු 20 ක් සඳහා වෘත්තීය ඔන්-සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය
මූල පද 20 ක් සඳහා උද් campaign ෝෂනය ප්‍රශස්ත කර ඇත
5 මාසික අධිකාරී අඩවි නිර්මාණය කරන ලදි
සෑම මසකම 400 PR3 + ලිපි සබැඳි සාදනු ලැබේ
ගූගල් myBusiness Optimization
නාමාවලි ලැයිස්තු ඉදිරිපත් කිරීම
අඩවි 120 ක උපුටා දැක්වීම් නිර්මාණය
සමාජ මාධ්ය ප්රශස්තකරණය
පරිවර්තන ප්‍රශස්තිකරණය
වීඩියෝ නිර්මාණය සහ සින්ඩිකේෂන්
අමුත්තන්ගේ බ්ලොග්කරණය
පුවත්පත් නිවේදනය 500+ පුවත් අලෙවිසැල් වලට සම්බන්ධ කර ඇත
වාරික ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්ධ මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය
ජාතියේ පුළුල් වෙබ් අඩවි විකුණුම්කරු සැලැස්ම

ශුන්ය
නොමිලේ තරඟකරුවන්ගේ විගණනය සහ මිලකරණය සඳහා අමතන්න
පිටු 10 ක් සඳහා වෘත්තීය ඔන්-සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය
මූල පද 10 ක් සඳහා උද් campaign ෝෂනය ප්‍රශස්ත කර ඇත
3 මාසික අධිකාරී අඩවි නිර්මාණය කරන ලදි
සෑම මසකම 200 PR3 + ලිපි සබැඳි සාදනු ලැබේ
ගූගල් myBusiness Optimization
නාමාවලි ලැයිස්තු ඉදිරිපත් කිරීම
උපුටා දැක්වීම් නිර්මාණය අඩවි 75 ක්
සමාජ මාධ්ය ප්රශස්තකරණය
පරිවර්තන ප්‍රශස්තිකරණය
වීඩියෝ නිර්මාණය සහ සින්ඩිකේෂන්
අමුත්තන්ගේ බ්ලොග්කරණය
පුවත්පත් නිවේදනය 350+ පුවත් අලෙවිසැල් වලට සම්බන්ධ කර ඇත
(වාරික මාධ්‍ය නිවේදන සින්ඩිකේෂන් නොමැත)
ප්ලැටිනම් නේෂන්ඩ් සීබීඩී හෝ විකුණුම් අඩවි සැලැස්ම

ශුන්ය
නොමිලේ තරඟකරුවන්ගේ විගණනය සහ මිලකරණය සඳහා අමතන්න
පිටු 20 ක් සඳහා වෘත්තීය ඔන්-සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය
මූල පද 20 ක් සඳහා උද් campaign ෝෂනය ප්‍රශස්ත කර ඇත
5 මාසික අධිකාරී අඩවි නිර්මාණය කරන ලදි
සෑම මසකම 400 PR3 + ලිපි සබැඳි සාදනු ලැබේ
ගූගල් myBusiness Optimization
නාමාවලි ලැයිස්තු ඉදිරිපත් කිරීම
අඩවි 120 ක උපුටා දැක්වීම් නිර්මාණය
සමාජ මාධ්ය ප්රශස්තකරණය
පරිවර්තන ප්‍රශස්තිකරණය
වීඩියෝ නිර්මාණය සහ සින්ඩිකේෂන්
අමුත්තන්ගේ බ්ලොග්කරණය
පුවත්පත් නිවේදනය 500+ පුවත් අලෙවිසැල් වලට සම්බන්ධ කර ඇත
වාරික ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්ධ මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය
සියලුම SEO සැලසුම් අවම වශයෙන් මාස තුනක් සඳහා වේ. ඔබේ ව්‍යාපාරය ගූගල් හි පළමු පිටුවේ නොමැති නම්, එය පවතින තුරු අපි නොමිලේ වැඩ කරන්නෙමු.